ภาพปกสไลด์1
ภาพปกสไลด์2
previous arrow
next arrow
ประกาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนวันเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2562 และประจำปีการศึกษา 2563

เชิญชวนนักศึกษา บันทึกข้อมูลส่วนตัว

เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บันทึกข้อมูลส่วนตัว เก็บความภาคภูมิใจและกิจกรรม ประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ E-Portfolio

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

test1