ประกาศ

ประกาศ

11 มกราคม 2022

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินวัฒน์ จังจริง

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ […]
17 ธันวาคม 2021

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ พิราจเนนชัย

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ […]
7 ธันวาคม 2021

ติดตามการดำเนินงานหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุใหม่ฯ

การประชุมติดตามและประเมินผ […]
คณะวิศวกรรมศาสตร์