ขั้นตอนการขอสอบโครงงานวิศวกรรม
รายการแบบฟอร์มเอกสารสำหรับการยื่นขอสอบโครงงานวิศวกรรม ประกอบด้วย

1) ฟอร์ม EN-P01 แบบฟอร์มสำหรับยื่นขอสอบโครงงานวิศวกรรม
2) ฟอร์ม EN-P02 แบบฟอร์มสำหรับให้คณะกรรมการสอบประเมินผลการสอบโครงงาน
3) ฟอร์ม EN-P03 แบบฟอร์มสำหรับให้ประธานกรรมการประเมินผลการสอบโครงงาน และ กำหนดเกรด

รูปแบบการจัดเตรียมโปสเตอร์

1) ตัวอย่างรูปแบบการจัดทำโปสเตอร์ที่มีพื้นหลังเป็นโลโก้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2) ตัวอย่างรูปแบบการจัดทำโปสเตอร์ที่มีพื้นหลังเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติ

       หลังจากผ่านการสอบโครงงานวิศวกรรม และได้ปรับแก้ไขเนื้อหาในรูปเล่มรายงานผลสำเร็จของโครงงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะต้องทำการสรุปผลการดำเนินงานโครงงานดังกล่าวในรูปแบบของโปสเตอร์ โดยจะมีข้อกำหนดต่างๆ ในการจัดทำโปสเตอร์
ดังต่อไปนี้

1) โปสเตอร์มีขนาดเท่ากับขนาดกระดาษ A1 คือ กว้าง 59.4 ซม. และ ยาว 84.1 ซม.
2) ตัวอักษรทั้งหมดใช้ TH Sarabun NEW ขนาดต่างๆ ดังนี้
– ชื่อเรื่อง TH Sarabun NEW ขนาด 60 pt
– ชื่อผู้แต่ง (นศ. คนที่  xx และอาจารย์ที่ปรึกษา) TH Sarabun NEW ขนาด 48 pt
– ชื่อกลุ่มวิจัย ภาควิชา หรือ คณะ TH Sarabun NEW ขนาด 32 pt
– เนื้อหา TH Sarabun NEW ขนาด 32 pt

3) ในโปสเตอร์ต้องประกอบด้วย
– บทคัดย่อ
– วิธีการดำเนินงาน
– ผลการทดลอง
– อภิปรายผล
– บทสรุป

4) รูปภาพต่างๆ ที่ใส่เข้าไปในโปสเตอร์ ต้องเป็นรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับงานปริญญานิพนธ์ของกลุ่มหรือรูปภาพที่บ่งบอกให้ทราบ ถึงภาควิชา คณะ หรือ มหาวิทยาลัย เท่านั้น ห้ามนำรูปภาพอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น การ์ตูน เข้ามาใส่ในโปสเตอร์โดยเด็ดขาด

5) นักศึกษาสามารถ เตรียมโปสเตอร์ได้ด้วยโปรแกรม MS PowerPoint

6) หลังจากเตรียมเสร็จเรียบร้อย นักศึกษาต้องนำไปทำการพิมพ์ (Print) ลงในแผ่นไวนีลคณะกรรมการดำเนินงานวิชาโครงการ จะไม่รับงานที่พิมพ์ (Print) ลงในกระดาษธรรมดา ที่อาจเกิดการเสียหายได้ง่าย
7) โปสเตอร์นี้ คณะกรรมการดำเนินงานวิชาโครงงานวิศวกรรม จะนำไปแสดงในงานนิทรรศการ ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นนักศึกษาควรทำด้วยความละเอียดรอบคอบ สามารถดาวน์โหลดฟอร์มของการจัดทำโปสเตอร์ได้จากเว็บไซต์ที่อาจารย์ผู้สอนแจ้ง ตัวอย่าง รูปแบบการจัดทำโปสเตอร์

ไฟล์ดาวน์โหลด

– EN-P01-แบบฟอร์มสำหรับยื่นขอสอบโครงงานวิศวกรรม.docx
– EN-P01-แบบฟอร์มสำหรับยื่นขอสอบโครงงานวิศวกรรม.pdf
– EN-P02-แบบฟอร์มสำหรับให้คณะกรรมการสอบประเมินผลการสอบโครงงาน.docx
– EN-P02-แบบฟอร์มสำหรับให้คณะกรรมการสอบประเมินผลการสอบโครงงาน.pdf
 EN-P03-แบบฟอร์มสำหรับให้ประธานกรรมการประเมินผลการสอบโครงงาน-และกำหนดเกรด.docx
– EN-P03-แบบฟอร์มสำหรับให้ประธานกรรมการประเมินผลการสอบโครงงาน-และกำหนดเกรด.pdf
– ตัวอย่างรูปแบบการจัดทำโปสเตอร์ที่มีพื้นหลังเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติ.pdf
– ตัวอย่างรูปแบบการจัดทำโปสเตอร์ที่มีพื้นหลังเป็นโลโก้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.pdf