ขั้นตอนการขอสอบข้อเสนอโครงงานวิศวกรรม


รายการแบบฟอร์มเอกสารสำหรับการยื่นขอสอบ และการสอบข้อเสนอโครงงาน ประกอบด้วย

1)  ETE-P01 แบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงงาน   “ตัวอย่าง_ETE-P01 แบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงงาน”
2) ฟอร์ม EN-PP02 แบบฟอร์มสำหรับยื่นขอสอบข้อเสนอโครงงาน 
3) ฟอร์ม EN-PP03 แบบฟอร์มสำหรับประเมินผลการสอบข้อเสนอโครงงาน 
                    “คู่มือการจัดพิมพ์ปริญญานิพนธ์ “


ไฟล์ดาวน์โหลด

– ETE-P01 แบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงงาน.doc
– ETE-PP02-แบบฟอร์มสำหรับยื่นขอสอบข้อเสนอโครง
– ETE-PP02-แบบฟอร์มสำหรับยื่นขอสอบข้อเสนอโครงงาน_V2.pdf
– ETE-PP03-แบบฟอร์มสำหรับให้กรรมการประเมินผลการสอบ_V3.docx
– ETE-PP03-แบบฟอร์มสำหรับให้กรรมการประเมินผลการสอบ_V3.pdf
– Pre-Project_Project 1-62_2.pdf
– ตัวอย่าง_ETE-P01 แบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงงาน.pdf