คู่มือการเขียนและพิมพ์ปริญญานิพนธ์ (Instruction for Thesis)

– ขั้นตอนการขอสอบโครงงานวิศวกรรม

– ขั้นตอนการขอสอบข้อเสนอโครงงานวิศวกรรม

– คู่มือการจัดพิมพ์ปริญญานิพนธ์


e-Theses (ภายในประเทศ) รวมบริการฐานข้อมูลงานวิจัยภายในประเทศ ที่ให้บริการค้นหา ผลงานวิจัยภายในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย งานวิจัย วิทยานิพนย์ บทความวิชาการ เอกสารเผยแพร่ และอื่น ๆ


       e-Databases (ต่างประเทศ) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นได้รับการสนับสนุน โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 13 ฐานข้อมูล และที่ได้บอกรับ โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารนิเทศ มทร.ธัญบุรี เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย


Google Scholar ค้นหางานเขียนทางวิชาการได้อย่างกว้างขวาง คุณสามารถค้นหาในสาขาวิชาและแหล่งข้อมูลต่างๆ มากมายได้จากจุดเดียว: บทความ peer-reviewed วิทยานิพนธ์ หนังสือ บทคัดย่อ และบทความจากสำนักพิมพ์ทางวิชาการ แวดวงวิชาชีพ ที่เก็บร่างบทความ มหาวิทยาลัย และองค์กรด้านการศึกษาอื่นๆ Google Scholar ช่วยให้คุณสามารถระบุการค้นคว้าที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในโลกแห่งการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ

ไฟล์ดาวน์โหลด

– 01Template_Covers.doc

– 02Template_Abstract_Contents.doc

– 03Template_Chapter1.doc

– 04Template_Chapter2.doc

– 05Template_Chapter3.doc

– 06Template_Chapter4.doc

– 07Template_Chapter5_Reference.doc

– 08Template_Appendix.doc

– คู่มือการจัดพิมพ์เล่มปริญญานิพนธ์.pdf

– เครื่องรบกวนโทรศัพท์เคลื่อนที่-สำหรับ-3G-บนย่านความถี่-19-พ.ค.58.pptx

– EX_PRE-PROJECT.doc

– Font TH SarabunPSK.zip

– Template_Poster_Project.pptx

This is the title

  • This is the 1st item
  • This is the 2nd item