คู่มือการเขียนและพิมพ์ปริญญานิพนธ์ (Instruction for Thesis)

คู่มือการเขียนและพิมพ์ปริญญานิพนธ์ (Instruction for Thesis)

       e-Theses (ภายในประเทศ) รวมบริการฐานข้อมูลงานวิจัยภายในประเทศ ที่ให้บริการค้นหา ผลงานวิจัยภายในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย งานวิจัย วิทยานิพนย์ บทความวิชาการ เอกสารเผยแพร่ และอื่น ๆ

       e-Databases (ต่างประเทศ) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นได้รับการสนับสนุน โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 13 ฐานข้อมูล และที่ได้บอกรับ โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารนิเทศ มทร.ธัญบุรี เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย

       Google Scholar ค้นหางานเขียนทางวิชาการได้อย่างกว้างขวาง คุณสามารถค้นหาในสาขาวิชาและแหล่งข้อมูลต่างๆ มากมายได้จากจุดเดียว: บทความ peer-reviewed วิทยานิพนธ์ หนังสือ บทคัดย่อ และบทความจากสำนักพิมพ์ทางวิชาการ แวดวงวิชาชีพ ที่เก็บร่างบทความ มหาวิทยาลัย และองค์กรด้านการศึกษาอื่นๆ Google Scholar ช่วยให้คุณสามารถระบุการค้นคว้าที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในโลกแห่งการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ

ไฟล์ดาวน์โหลด