งานสหกิจ

ปฏิทินการศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2565

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระยะที่ 3
สำหรับนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์