การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการเพื่อขอรับรองปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม