คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ รักเหลือ

Asst. Prof. Dr. Paitoon Rakluea

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหารและวางแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทางทอง

Asst. Prof. Dr. Nipont Tangthong

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการและวิจัยพัฒนา

ดร.นรกมล วงษ์ศิลป์

Dr. Norakamon Wongsin

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัฒนานักศึกษา​

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรเสฏฐ์ วิชัยพาณิชย์

Asst. Prof. Dr. Noraset Wichaipanich

หัวหน้าธุรการภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญฤทธิ์ คุ้มเขต

Asst. Prof. Boonyarit Kumkhet

คณะวิศวกรรมศาสตร์