บุคลากร

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

อาจารย์

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ รักเหลือ
ผศ.วิโรจน์ พิราจเนนชัย
ผศ.ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี
ผศ.ดร.จักรกฤษ อ่อนชื่นจิตร
ผศ.ปราชญ์ อัศวนรากุล
รศ.ดร.บุญยิ่ง นบนอบ
รศ.ดร.จิรวัฒน์ คชสาร
ผศ.ดร.นิพนธ์ ทางทอง
ผศ.พงษ์ศักดิ์ อำภา
ดร.วิเชียร อูปแก้ว
ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร
ผศ.ดร.นรเสฏฐ์ วิชัยพาณิชย์
ผศ.ฉัตรชัย โชคชัย
ผศ.บุญฤทธิ์ คุ้มเขต
อาจารย์วันเฉลิม ชั้นวัฒนพงศ์
ผศ.ดร.ณตฤณ จันทร์จำรัส
ดร.นรกมล วงษ์ศิลป์
อาจารย์นิสิต ภูครองตา
ผศ.ทินวัฒน์ จังจริง
อาจารย์ชวลิต รักเหลือ
อาจารย์ภูเบต แสงมะฮะหมัด
อาจารย์ธนาพร เพชรกูล
อาจารย์อภิสิทธิ์ ศรีวรรณ์

เจ้าหน้าที่

น.ส.วิรัญญา ลิ่มเปี่ยมสุข
นายอุทัย แหนกลาง
นายธนกร สุธรรม
นายศุภเศรฎฐ จันทร์อ่อน
นายศรีรัตน์ ฆ่องนอก
นายกฤษฎา นันทไพบูลย์