ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ พิราจเนนชัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์