พิธีมอบเข็มและประดับแถบ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน