หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ โทรคมนาคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับระบบวิศวกรรมเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีความสามารถในการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานมีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ควบคู่กับความรู้ทางวิชาการมีจริยธรรมควบคู่กับการมีคุณธรรมประจำใจ
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.) 4 ปี
: รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
- ปวช. สาขาช่างอุตสาหกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า
- ม.6 วิทย์ - คณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาสาสตร์
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต (วศ.บ.) เทียบโอน 3 ปี และภาคสมทบ 3 ปี ครึ่งโดยแบ่งกลุ่มวิชาเลือกได้ 3 กลุ่ม
: รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ - ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า
โดยหลักสูตรสามารถจำเเนกได้ 2 กลุ่มวิชาเลือก ดังนี้
1.กลุ่มด้านงานวิศวกรรมอิเล็กหรอนิกส์อัจฉริยะ
2.กลุ่มด้านงานวิศวกรรมโทรคมนาคม

เรียนอะไรบ้าง

- การวิเคราะห์และแสดงออกรบบทางด้านไฟฟ้าสื่อสาร (ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - งานไฟฟ้าสื่อสาร)
- การวิเคาระห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
- การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายการสื่อสารร่วมกับอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (ioT)
- การประยุกต์เทคโนโลยีทางวิศวะกรรมไฟฟ้าเพื่อใช้งานด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมดิจิทัล

เรียนจบวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม แล้วไปทำงานอะไร

- วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ในบริษัททางด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ
และบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์สมัยใหม่ การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
- วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรโทรคมนาคม และวิศวกรเครือข่ายสื่อสาร
ในบริษัททางด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทำงานตำแหน่งต่างๆ
ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และบริษัทผู้ให้บริการติดตั้งระบบโทรคมนาคม
หรือบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น