เรียนอะไรบ้าง ?

 • โครงสร้างการออกแยชิ้นส่วนอากาศยาน
 • ฝึกปฏิบัติกระบวนการถอดประกอบชิ้นส่วนอากาศยานทางกล
 • ฝึกปฏิบัติระบบไฟฟ้าอิเล้กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสารในอากาศยาน
 • ฝึกปฏิบัติซ่อมบำรุงระบบบริการและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในอากาศยาน
 • กระบวนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA (CAT A1,B2)
 • ระบบการจัดวางแผนควบคุมการจราจรทางอากาศและวางแผนตรวจสอบซ่อมบำรุงอากาศยาน

จบแล้วทำงานอะไร ?

 • ช่างซ่อมบำรุงอากาศยานในสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสมรรถนะตามมาตรฐาน EASA (CAT A1,B2) และ ICAO
 • วิศวกรด้านอากาศยานในอาสาหกรรมการบินทั้งองค์กรรัฐบาลและเอกชน
 • วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ในอุสาหกรรมการผลิดชิ้นส่วนอากาศยาน
 • วิศวกรเครื่องกลในอุสาหกรรมการผลิดชิ้นส่วนอากาศยาน
 • วิศวกรวางแผนซ่อมบำรุงอากาศยานและสนับสนุนด้านวิศวกรรม
 • วิศวกรด้านการอำนวยการบ้านทั้งองค์กรรัฐบาลและเอกชน
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยการซ่อมบำรุงอากาศยาน