ประวัติภาควิชา


ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นภาควิชาที่ได้แยกตัวออกจากภาควิชาวิศวกรมไฟฟ้า เมื่อปีการศึกษา พ.ศ.2545 โดยในปัจจุบันที่ทำการของภาควิชาฯ ตั้งอยู่ในอาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี  จ. ปทุมธานี

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ประกอบด้วย 2 หลักสูตร

1.สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

2.สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

วัตถุประสงค์


1.เป็นวิศวกรนักปฏิบัติการที่มีความสามารถปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมโดยมีพื้นฐานในด้านการออกแบบ    การพัฒนาระบบ  และการวิจัยในสายงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อใช้งานด้านอุตสาหกรรม

2.มีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัยในด้านการค้นคว้า และปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ สามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการที่มีการวางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบ ซึ่งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการทำงาน

3.มีระเบียบวินัย คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร สำนึกในจรรยาบรรณแห่งอาชีพและรับผิดชอบต่อหน้าที่


ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มีอาคารที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา จำนวน 2 อาคาร ได้แก่

1. อาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

2. อาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน