เกี่ยวกับภาควิชา

ประวัติ

            ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นภาควิชาที่ได้แยกตัวออกจากภาควิชาวิศวกรมไฟฟ้า เมื่อปีการศึกษาพ.ศ.2545 โดยในปัจจุบันที่ทำการของภาควิชาฯ ตั้งอยู่ในอาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี  จ. ปทุมธานี จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

วัตถุประสงค์

           ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน ตามแนวทางของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้นำความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นวิศวกรนักปฏิบัติการที่มีความสามารถปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมโดยมีพื้นฐานในด้านการออกแบบ    การพัฒนาระบบ  และการวิจัยในสายงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อใช้งานด้านอุตสาหกรรม

2. มีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัยในด้านการค้นคว้า และปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ สามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการที่มีการวางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบ ซึ่งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการทำงาน

3. มีระเบียบวินัย คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร สำนึกในจรรยาบรรณแห่งอาชีพและรับผิดชอบต่อหน้าที่

ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มีอาคารที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา จำนวน 2 อาคาร ได้แก่

1. อาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

2. อาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน

อาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
อาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน

บุคลากรของภาควิชาฯ จำนวนรวม 30 คน ประกอบด้วย

  • อาจารย์ จำนวน 24 คน
  • เจ้าหน้าที่ จำนวน 6 คน