VDO

VDO แหล่งเรียนรู้

8 ธันวาคม 2021

VDO ETE Project Day 2020

2 กรกฎาคม 2021

แนะนำการใช้ Voltmeter

แนะนำการใช้ Voltmeter
2 กรกฎาคม 2021

แนะนำการใช้โฟโต้บอร์ดและการต่อวงจรลงโฟโต้บอร์ด

แนะนำการใช้โฟโต้บอร์ดและกา […]
2 กรกฎาคม 2021

สาธิต: การบัดกรีเบื้องต้น

สาธิต: การบัดกรีเบื้องต้น […]